10 ทักษะสำคัญ ที่เด็กยุคนี้ควรมี

เด็กในปัจจุบันควรมี #ทักษะ ด้านไหนบ้าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไปสู่ความสำเร็จได้ วันนี้ GeniusX ALPHA ได้นำ "10 ทักษะสำคัญ ที่เด็กยุคนี้ควรมี" มาฝากทุกท่านกันด้วยค่ะ มีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ   1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดียใหม่…

เด็กในปัจจุบันควรมี #ทักษะ ด้านไหนบ้าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไปสู่ความสำเร็จได้ วันนี้ GeniusX ALPHA ได้นำ "10 ทักษะสำคัญ ที่เด็กยุคนี้ควรมี" มาฝากทุกท่านกันด้วยค่ะ มีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

239784516_219028703512250_5839621578374694435_n

 

1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดียใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการมีความคิดหรือจินตนาการในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่

2. การสื่อสาร (Communication)

เป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน การมีทักษะในการสื่อสารจะช่วยให้เด็กเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดี รวมถึงช่วยสร้างความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้

3. การคิด วิเคราะห์ (Critical thinking)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินอย่างมีเหตุผล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน

4. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและของเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้ทุกคนมองเห็นถึงเป้าหมายเดียวกันและนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ รวมถึงสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเกิดความพยายามลงมือทำได้

5. การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการแสดงจุดยืนหรือความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้

6. ทักษะสมอง (Brain Skill)

เป็นทักษะสำคัญที่เด็กยุคนี้ควรจะมี คือการเข้าใจสมอง เข้าใจความคิดของตนเอง เพื่อนำจุดแข็งของตนเองออกมาใช้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด ทำให้สามารถออกแบบอนาคตได้ในแบบของตนเอง

7. กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กรู้จักมองความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดเป็นเรื่องท้าทาย และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

8. ความฉลาดด้านสังคม (Social Intelligence)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ทั้งการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างได้ รวมถึงสามารถควบคุมการแสดงออกของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

9. ความฉลาดในการแก้ปัญหา (Adversity Intelligence)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา รวมถึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาและสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตนเองโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

10. ความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence)

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดี รวมถึงสามารถคาดเดาและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ด้วย

 

GeniusX ALPHA
สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต
“เพราะเราใช้ความสุข ออกแบบอนาคต”