การเรียนรู้ของเด็กแต่ละประเภทในแบบ GeniusX ALPHA

ลูกของคุณมี การเรียนรู้ แบบไหน ? เข้าใจการเรียนรู้ของลูกคุณ ผ่านเด็กแต่ละประเภทแบบ GeniusX ALPHA ได้ดังนี้ เด็กประเภท G (Game Changer) "นักสู้ผู้นำ" เด็กประเภทนี้มักจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้ลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความยากและท้าทายความสามารถของตนเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี…

ลูกของคุณมี การเรียนรู้ แบบไหน ?

เข้าใจการเรียนรู้ของลูกคุณ ผ่านเด็กแต่ละประเภทแบบ GeniusX ALPHA ได้ดังนี้

เด็กประเภท G (Game Changer) "นักสู้ผู้นำ"

เด็กประเภทนี้มักจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้ลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความยากและท้าทายความสามารถของตนเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กประเภทนี้ คือ การเล่นเกมและการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยว แบบคู่ หรือแบบกลุ่มก็ตาม

เด็กประเภท E (Entrepreneur) "พ่อค้าผู้เห็นโอกาส"

เด็กประเภทนี้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และชอบเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากคนรอบตัว ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ของเด็กประเภทนี้จึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการสังเกต ซึ่งเป็นการเลียนแบบและจดจำพฤติกรรมของผู้อื่นที่พบเจอในชีวิตประจำวัน แล้วหลังจากนั้นก็ทำตามเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการในที่สุด

เด็กประเภท N (Network) "นักเชื่อมสัมพันธ์ชั้นยอด"

เด็กประเภทนี้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีเพื่อนเยอะ เป็นผู้ที่ให้และได้รับความสนใจจากผู้อื่นอยู่เสมอ ดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับหลาย ๆ คนด้วยการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัย และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

เด็กประเภท I (Information) "นักค้นคว้าผู้รอบรู้"

เด็กประเภทนี้มีความรอบรู้ มีเหตุผล ชอบศึกษาค้นคว้าและรับฟังข้อมูลรอบตัวอยู่เสมอ ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ของเด็กประเภทนี้จึงเป็นการเรียนรู้แบบใช้เหตุผล ซึ่งเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอนตามเป็นระบบระเบียบที่ถูกต้อง วางแผนการทำงาน และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

เด็กประเภท U (Unique) "ศิลปินผู้รักอิสระ"

เด็กประเภทนี้มักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีมุมมองที่แตกต่างไม่เหมือนใคร มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการสูง ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ของเด็กประเภทนี้จึงเป็นการเรียนรู้แบบอิสระ ซึ่งเป็นการคิดจินตนาการและลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องการให้ใครมาตีกรอบ หรือชี้นำ

เด็กประเภท S (Sharing) "แม่พระผู้เมตตา"

เด็กประเภทนี้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีเมตตา มีน้ำใจ ชอบเสียสละและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ของเด็กประเภทนี้จึงเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่นึกถึงผลประโยชน์ส่วนตน

ตัวตนของลูกได้ตั้งแต่ตอนนี้ด้วย แบบทดสอบ "GeniusX ALPHA"
สมัครตอนนี้ ราคาพิเศษ 399 (จากปกติ 1,500 บาท)

คลิกเพื่อสั่งซื้อ