การฟื้นฟูสมอง จิตใจ แนวใหม่ ด้วยคลื่นสมอง 6 ชนิด

ในบทความตีพิมพ์งานวิจัยปี 2565 โดยศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง "การฟื้นฟูสมอง จิตใจ : แนวใหม่" Brain and Mind Rehabilitation: New Innovation ในบทที่ 2 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการฟื้นฟูสมอง จิตใจ แนวใหม่กล่าวว่า…

ในบทความตีพิมพ์งานวิจัยปี 2565 โดยศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้สมอง จิตใจ ครบวงจร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง "การฟื้นฟูสมอง จิตใจ : แนวใหม่" Brain and Mind Rehabilitation: New Innovation ในบทที่ 2 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการฟื้นฟูสมอง จิตใจ แนวใหม่กล่าวว่า

"ในขณะที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ สมองจะทำงานและสร้างกระแสไฟฟ้าภายในสมองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับคลื่นสัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้ได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า EEG (Electroencephalograph) ซึ่งเครื่องมือ EEG นี้ทำให้นักวิทาศาสตร์สามารถแบ่งกลุ่มของคลื่นสมองออกเป็น 6 กลุ่มได้ดังนี้"

  1. คลื่นเบต้า (Beta Brainwaves) เป็นช่วงคลื่นสมองที่เร็วที่สุดเกิดขึ้นในขณะที่สมองอยู่ในภาวะของการทํางาน และควบคุมจิตใต้สํานึก (Conscious Mind)
  2. คลื่นอัลฟ่า (Alpha Brainwaves) เป็นคลื่นสมองที่ปรากฏบ่อย สภาวะที่จิตสมดุล อยู่ในสภาวะสบาย ๆ
  3. คลื่นเธต้า (Theta Brainwaves) เป็นช่วงคลื่นที่สมองทํางานช้าลงมาก มีความผ่อนคลายอย่างสูง
  4. คลื่นเดลต้า (Delta Brainwaves) เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด สภาวะนี้จะทําให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายในระดับที่สูงมาก
  5. คลื่นแกมมา (Gamma Brainwaves) เป็นการทําหน้าที่ของกระบวนการคิด การรับรู้ การได้ยินเสียง การรับสัมผัส
  6. คลื่นมู (Mu Brainwaves) เป็นคลื่นไฟฟ้าที่มีความถี่เหมือนคลื่นแอลฟ่า แต่มีความแตกต่างกันคือ คลื่นแอลฟ่าจะถูกบล็อกโดยการลืมตา

การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้สมองนี้เองจะช่วยเสริมให้ทางการแพทย์เกิดความเข้าใจอย่างครอบคลุม (comprehensive understanding) เกี่ยวกับตัวโรค และการวางแผนให้การรักษาต่อไปอีกด้วย

 

ที่มา : หนังสือการฟื้นฟูสมอง จิตใจ : แนวใหม่
Brain and Mind Rehabilitation: New Innovation