Brain Skill Development

ค้นหาตัวตนของคุณได้ที่นี่

Brain Skill Development

ค้นหาตัวตนของคุณได้ที่นี่

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

ห้องเรียน Brain Skill Development

GeniusX พัฒนาขึ้นจากความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ทางสมอง GeniusX Brain Skill Development ศาสตร์ใหม่ที่พัฒนามาเพื่อเข้าใจ “สมองมนุษย์” และ “ระบบความคิดของมนุษย์”

เราพัฒนาระบบความคิด ทักษะในการแก้ปัญหาการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง และ การเรียนรู้จากสมองตนเอง รวมถึง สมองคนอื่น เพื่อให้ได้ประโยชน?สูงสุด ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การทํางาน การใช้ชีวิตและการอยู่ ร่วมกันในสังคม เพื่อพัฒนาความสามารถให้ทันในโลกยุคดิจิทัล

เพียง 2 ขั้นตอน ที่ทำให้ คุณพัฒนาตนเอง

1) ค้นหาจุดแข็งของตนเอง ด้วยแบบทดสอบ GeniusX

2) เข้าโปรแกรมพัฒนาตนเอง ภายใน 3 สัปดาห์